Annadata Savayava Krushikara Sangha

District: Mysuru

Taluk: T.Narasipura

Hobli: Bannur

Village: Nanjapura

Season Crop Vareity Area Yeild
Kharif Groundnut/Peanut Local 1.00 2.00
Groundnut/Peanut Local 8.55 18.50
Non-Basmati Paddy Navara 7.09 30.00
Non-Basmati Paddy Navra 3.80 15.00
Non-Basmati Paddy Rathnachudi 13.40 55.00
Ragi Jagaluru ragi 3.60 8.00
Ragi Local 5.60 11.00
Ragi Local 0.30 1.00
Back – ICS group and crop details