Kabbepura Savayava Krishikara Sangha Kandalike

District: Mysore

Taluk: H.D.Kote

Hobli: Kandalike

Village: Kandalike

Season Crop Vareity Area Yeild
Kharif Banana Fresh Local 1.62 29.00
Black Gram De- husked Local 0.00 0.05
Cowpea Local 0.00 0.14
Cowpea Red Local 0.00 2.10
Field Bean Local 0.00 2.35
Ginger Fresh Local 0.40 12.00
Marigold Fresh Flower Local 10.52 179.05
Ragi Local 2.21 3.10
Ragi Local 0.30 0.60
Ragi Local 0.40 0.80
Ragi Local 6.73 10.51
Raw Cotton Local 1.61 1.80
Raw Cotton DCH 77.22 97.94
Raw Cotton Local 1.62 1.75
Red gram whole Local 0.00 1.24
Rabi Field bean Local 11.03 12.35
Field bean Local 0.00 0.78
Horse gram Local 0.40 0.30
Horse gram whole Local 0.81 0.36
Horse gram whole Local 9.74 4.85
Maize Local 1.82 8.50
Ragi Local 1.60 1.85
Red gram whole Local 0.81 0.78
Back – ICS group and crop details