Subhiksha Savayava Krishikara Sangha

District: Dakshina Kannada

Taluk: Mangaluru

Hobli: Mudabidere

Village: Padumarnadu

Kharif Non-Basmati Paddy Kajejaya 0.80 3.80
Non-Basmati Paddy Kajejaya 1.50 3.14
Perennial Arecanut (Whole) Inter mangala 7.00 9.40
Arecanut (Whole) Local 0.80 2.50
Arecanut (Whole) Local 12.10 14.36
Arecanut (Whole) Local 0.90 2.00
Arecanut (Whole) Local 0.90 0.90
Arecanut (Whole) Inter mangala 2.60 1.08
Arecanut (Whole) Local 1.70 0.83
Banana-Green Local 0.00 6.10
Banana-Green Kadali 0.00 0.45
Banana-Green Kadali 0.00 0.30
Black Pepper Local 0.00 0.25
Black Pepper Local 0.00 0.45
Black Pepper Paniyure 0.00 0.02
Black Pepper Local 0.00 0.44
Cashew Whole Local 1.74 1.60
Cocoa fresh Local 0.00 2.14
Cocoa fresh Local 0.20 1.00
Cocoa fresh Local 0.00 1.30
Cocoa fresh Local 4.60 5.54
Cocoa fresh Local 0.00 0.50
Cocoa fresh Local 1.90 1.05
Mix Vegetables Local 0.00 0.40
Back – ICS group and crop details