Kamadhenu Savayava Krishikara Samithi

District: Tumkur

Taluk: Pavagada

Hobli: Y N Hosakote

Season Crop Vareity Area Yeild
Kharif Green chilli fresh Local 2.4 9.1
groundnut Local 71.58 42.49
ragi Local 0.4 1
Red Rice Paddy Local 5 11.95
Red Rice Paddy Local 0.2 0.45
Arecanut Local 13.95 16.68
ragi Local 5.28 12.7
ragi Local 0.28 0.5
Back – ICS group and crop details