Khudavanpur Savayava Krishikar Belegarara Sangha

District: Bidar

Taluk: Balki

Hobli: Saigaon

Village:

Kharif Red Gram local 17.65 17.65
Sugarcane Local 9.30 618.75
Rabi Bengal Gram Local 16.35 204.38
Red Gram Local 0.25 0.25
Sugarcane Local 2.50 156.25
Back – ICS group and crop details