Punyakoti Savayava Krishi Belegarara Seva Sangha, Sindagi

District: Bijapur

Taluk: Sindagi

Hobli:

Village: Devarahipparagi

Kharif Banana Fresh local 1.00 12.00
Maize (Corn) local 7.80 25.60
Red Gram local 31.30 18.20
Sugarcane local 40.00 2106.00
Perennial Lemon Fresh local 18.00 36.30
Sapota fresh local 4.20 48.50
Back – ICS group and crop details