Sahara Savayava Krushikara Balaga

District: Bellary

Taluk: Sandur

Hobli:

Village: Nagalapura

Kharif Mix Vegetables Local 2.1
Mix Vegetables Local 45.2
Maize Grain Local 0.8 2.8
Maize Grain Local 47.5 176
Maize Grain Local 2.4 8.2
Ragi/Finger Millet grain Local 1.2 1.17
Ragi/Finger Millet grain Local 26.7 32.88
Raw Cotton Local 1.4 1.4
Raw Cotton Local 19 14.05
Rabi Ragi/Finger Millet grain Local 1.4 1.4
Back – ICS group and crop details