Sanjeevini Savayava Krushikara Sangha

District: Raichur

Taluk: Raichur

Hobli:

Village: Idapanur

Kharif Foxtail Millet local 2.4 3.8
Foxtail Millet local 0.4 0.7
Non-Basmati local 6.36 12.93
Non-Basmati local 3.8 7.6
Pearl local 1 1.5
Pearl local 1.6 2.7
Rabi Pigeon pea local 4.23 3.97
Red Gram local 66.63 81.5
Red Gram local 18.2 17.5
Sorghum local 0.4 0.68
Bengal Gram local 4.6 6.8
Bengal Gram local 2.88 4.32
Back – ICS group and crop details