Shree Bhu Kalyan Nidhi Savayava Bhagya Samiti

District: Gulbarga

Taluk: Gulbarga

Hobli:

Village: Kurikota

Kharif Green gram/chana/Moong (Vigna sp.) Local 25.7 16.6
Red Gram Local 96.5 79.1
Back – ICS group and crop details