Shree Marutheshwara Savayava Krishikara Sanga

District: Raichur

Taluk: Devardurga

Hobli:

Village: Devardurga

Jowar Local 6 6.4
Red gram whole Local 6 6.5
Rabi Groundnut/Peanut Local 10 17.8
Groundnut/Peanut Local 2 3.6
Jowar Local 8 11.5
Jowar Local 5 7
Back – ICS group and crop details