Shri Adavibasaveshwara Savayava Krushikara Sangh

District: Bellary

Taluk: Hospet

Hobli:

Village: Nandibanda

Kharif Groundnut/Peanut Local 5.5 8
Jowar Local 23.7 37.55
Maize (Corn) Local 39.5 67.7
Rabi Groundnut/Peanut Local 7.7 7.2
Sugarcane Local 10.3 371.5
Back – ICS group and crop details