Shri Basaveshvara Savayava Krushikara Sangha

District: Bijapur

Taluk: Bijapur

Hobli:

Village: Hegadihal

Kharif Banana Fresh local 6.00 4.50
Groundnut/Peanu local 6.50 5.70
Maize (Corn) local 12.00 12.80
Maize Grain local 6.00 6.00
Maize Grain local 19.50 17.00
Onion local 14.00 14.30
Onion local 4.50 5.70
Red Gram local 15.00 15.60
Perennial Lemon Fresh local 9.50 8.00
Rabi Bengal Gram local 4.00 0.50
Bengal Gram local 5.50 5.50
Jowar local 24.00 22.60
Red Gram local 4.50 4.20
Wheat local 1.00 0.50
Wheat local 13.00 10.90
Wheat local 28.50 19.40
Back – ICS group and crop details