Shri Bhoolakshmi Savayava Krushi Abhirudhi Sangha

District: Kolar

Taluk: Kolar

Hobli: Vokkaleri

Season Crop Vareity Area Yeild
Kharif Beans Fresh Local 0 13
Beans Fresh Local 0.8 5
Beans Long Local 0 5
Brinjal Green Local 0 1
Brinjal Purple Mysore 0 2
Brinjal Purple Local 0.8 2
Carrot Local 0 3
Cowpea Local 0 5
Cowpea Local 0 18
Cowpea Local 0 21.3
Cowpea Local 0 0.2
Cucumber Local 0 15
Groundnut Local 0 3
Groundnut Local 0 2
Groundnut Local 0 4
Groundnut Local 0 2
Groundnut Local 0 2
Groundnut Local 0 3
Groundnut Local 0 4
Groundnut Local 0 1
Groundnut Local 0 11
Horse gram Local 0 32
Maize (Corn) Local 0 6.6
Maize (Corn) Local 0 7.9
Maize (Corn) Local 0 26
Maize (Corn) Local 0 26.8
Maize Grain Local 0 0.5
Non-Basmati Local 0.4 2
Potato Local 0 2
Radish Local 0 1
Radish GP-28 0 0.5
Ragi (Finger GP28 3.2 7
Ragi (Finger Indof  5 0 1
Ragi (Finger Indof 5 0.8 2
Ragi (Finger Indof 5 0 1
Ragi (Finger Local 8.6 19.5
Ragi (Finger MR-1 2 4
Ragi (Finger MR-1 0 4
Ragi (Finger Indof 5 56.8 97.5
Ragi/Finger MR-1 0.4 1
Ragi/Finger Local 2.2 3
Soyabean/Soybea Local 0 1
Soyabean/Soybea Local 0 2
Spinach/Palak Local 0 20
Tomatoes (Fresh) Local 0 28
Perennial Tomatoes (Fresh) Local 1.6 6
Arecanut Dry Local 0 2
Arecanut Dry Local 6.6 21
Arecanut Dry Local 0 11
Arecanut Dry Local 14.2 43
Banana Fresh Local 0 7
Banana Fresh Selam 0 12
Banana Fresh Local 0 10
Banana-Green Local 0 5
Banana-Green selam 0 15
Banana-Green selam 0 10
Banana-Green Local 0.4 20
Banana-Green yalaki 0 5
Banana-Green Yalakki 0 20
Banana-Green Local 0 15
Beans Fresh Local 0 2
Beans Fresh Local 0 5
Beans Long Local 0 10
Beans Long Local 0 10
Beans Long Mysore 0 15
Brinjal Green mysore 0 2
Brinjal Green mysore 0 2
Brinjal Purple Local 0 5
Carrot Local 0 5
Coconut Local 0 1
Coconut Local 0 2
Coconut Local 0 21
rabi Cowpea Local 0 0.2
Cowpea Local 0 0.5
Groundnut Local 0 5
Groundnut Local 0 4
Maize (Corn) Local 0 3
Non-Basmati Local 0.8 2
Potato Local 0 15
Radish (White) Local 0 2
Soyabean/Soybea Local 0 5
Spinach/Palak Local 0 10
perinial mango Local 2.2 15.2
Back – ICS group and crop details