Shri Channa Basaveshwara Savayava Krushikara samiti

District: Davangere

Taluk: Honnaali

Hobli: Kasaba

Season Crop Vareity Area Yeild
Kharif Groundnut/Peanut Local 18.56 53.94
Groundnut/Peanut Local 2.80 7.50
Maize Grain Local 29.16 105.30
Maize Grain Local 5.75 24.90
Mix Vegetables Local 7.31 18.10
Mix Vegetables Local 0.78 2.40
Ragi/Finger Millet grain Local 28.16 79.80
Ragi/Finger Millet grain Local 3.15 8.00
Sunflower Local 4.04 11.40
Rabi Horse gram whole Local 6.70 7.05
Back – ICS group and crop details