Shri Lakkamma Devi Savaya Bhagaya Krushikara Sangha

District: Bagalkot

Taluk: Bagalkot

Hobli:

Village: Sokanadagi

Kharif Banana Fresh local 2.00 2.00
Maize (Corn) local 8.00 26.00
Maize (Corn) local 2.00 5.00
Raw Cotton local 38.00 32.60
Sugarcane local 27.00 1606.00
Perennial Lemon Fresh local 9.00 10.20
Pomegranate local 13.00 17.50
Sapota fresh local 3.00 27.30
Back – ICS group and crop details