Shri Mahateshawara Savayava Krishikara Sangha

District: Raichur

Taluk: Manvi

Hobli:

Village: Hire Kotankal

Kharif Jowar Local 31.53 36.7
Non-Basmati Paddy Local 74.3 239.5
Back – ICS group and crop details