Shri Yallalingeshawara savayava krishikara sangha

District: Raichur

Taluk: Manvi

Hobli:

Village: Bevinur

Kharif Jowar Local 66.46 100.45
Pearl Millet/Bajra Local 31.58 48.17
Back – ICS group and crop details