Siri Samrudhi Sava yava Krushikara Samithi

District: Gadag

Taluk: Mundaragi

Hobli: Dambala

Village:

Kharif Foax  tail Millet Local 1.99 2.86
ground Nut Local 3.26 0.37
Jowar Local 11.10 1.86
Maize Local 1.46 3.50
Maize Local 41.61 20.03
Onion Local 0.60 0.92
Pearl Mkillet Local 0.20 0.20
Pearl Mkillet Local 6.30 3.82
Sun Flower Local 35.52 4.35
Rabi Bengal gram Local 1.00 0.80
Bengal gram Local 8.63 6.21
ground Nut Local 0.80 0.10
ground Nut Local 33.97 4.79
Horse Gram Local 5.91 1.50
Onion Local 0.57 0.66
Sun Flower Local 0.46 0.60
Sun Flower Local 3.85 1.18
Wheat Local 0.12 0.10
Wheat Local 1.27 0.94
Back – ICS group and crop details