Sri Anjeneya swamy savayava bhagya krishi samiti-Timmegowdanadoddi

District: Ramnagara

Taluk: Ramanagara

Hobli: Kasaba

Village: Timmegowdanadoddi

Kharif Bean / Indian local 0.60 1.30
Maize (Corn) local 8.40 22.20
Non-Basmati Paddy local 4.90 15.00
Ragi/Finger Millet grain GP 28 0.60 1.00
Ragi/Finger Millet grain Indof 5 2.20 3.70
Ragi/Finger Millet grain local 4.00 6.90
Ragi/Finger Millet grain MR-1 12.60 19.95
Red Gram local 6.60 10.40
Tomatoes (Fresh) Lakshmi 0.40 5.00
Tomatoes (Fresh) local 0.30 3.00
Perennial Arecanut local 5.80 30.00
Banana Fresh Local 0.60 6.00
Banana Fresh Pacche 0.40 8.00
Banana Fresh selam 0.40 10.00
Banana Fresh selam 0.40 4.00
Banana Fresh yalakki 0.40 5.00
Coconut Local 5.10 43.00
Coconut Local 2.90 31.00
Mango (fresh) local 0.40 4.00
Mango (fresh) local 17.60 134.00
Sapota fresh local 0.20 0.50
Back – ICS group and crop details