Sri Basaveshwara Savayava Bhagya Raitha Sangha.Kemmale

District: Ramnagara

Taluk: Kanakapura

Hobli: Sathanur

Village: Kemmale

Kharif Groundnut/Peanut local 5.60 8.75
Ragi/Finger local 36.62 35.78
Rabi Mix Vegetables local 0.77 3.15
Back – ICS group and crop details