Sri Devamma Savayava Krushikara Sangha

District: Bellary

Taluk: Hospet

Hobli:

Village: Honnhalli

Kharif Chilli whole Local 11.3 18.85
Jowar Local 3.4 6.45
Maize (Corn) Local 3.6 8.1
Paddy-Sona Masuri Local 27.5 67.9
Rabi Chilli whole Local 4.5 6.9
Maize (Corn) Local 7.4 10.7
Back – ICS group and crop details