Sri Lakshmi Narayana Swamy Savayava Krishikara Sangha

District: Kolar

Taluk: Bangarpet

Hobli: Budikote

Season Crop Vareity Area Yeild
Kharif Dolichos bean Local 0 0.5
Dolichos bean K6 0 2.88
groundnut Local 16.52 15.1
groundnut K6 8.2 6.46
groundnutt Local 0.4 0.3
Horse gram Local 0 0.2
Horse gram Local 0 0.6
Horse gram Local 0.47 0.7
Maize Local TOTAPURI 0 0.3
Mango JAYA 12.43 50.5
Non-Basmati JAYA 0.5 0.5
Paddy-Navara GPU28 0.4 1
ragi Local 18.14 14.8
ragi Local 11.02 7.95
Red Gram Local 0 1.44
Red Gram Local 0.86 0.7
Red gram whole Local 0 0.85
Red gram whole Local 0 3.97
Red gram whole TOTAPURI 0.4 0.3
Totapuri Mango CHUKKE 5.88 29
Banana Fresh Local 0.56 3
Beans Long Local 0 5
Horse gram Local 0 0.55
Rabi Maize Local Local 0 0.1
Maize Local TOTAPURI 0 0.2
Mango (fresh) TOTAPURI 0.2 0.5
Mango TOTAPURI 0.8 3
Mango Local 1.28 4
Mulberry V1 1.24 8
Mulberry GPU28 0.8 8
ragi Local 0.61 0.5
Red Gram Local 0 0.1
Tomatoes (Fresh) Local 1.9 15.5
Back – ICS group and crop details