Sri Madakari Savayava Bhagya Krushi Sanga

District: Chikkaballapura

Taluk: Chintamani

Hobli: Kaivara

Season Crop Vareity Area Yeild
kharif maize Local 5 4.13
maize Local 10 7.5
maize Local 0.28 0.19
mix vegetables Local 0.6 0.4
ragi Local 36 27
ragi Local 21 11.47
redgram Local 5.3 3.27
rabi mix vegetables Local 1.3 1.05
zaid ragi Local 3.5 3.4
Tomatoes (Fresh) Local 1.2 7.5
Back – ICS group and crop details