Sri Ramalingeshvara Savayava Raitara Samuha

District: Uttara Kannada

Taluk: Joida

Hobli: Anamoda

Village: Shindoli

Season Crop Vareity Area Yeild
Kharif Banana Fresh banana 4.70 163.00
Non-Basmati Paddy jaya 90.10 267.10
Perennial Non-Basmati Paddy jaya 4.43 11.90
Rabi Non-Basmati Paddy jaya 0.90 3.20
Back – ICS group and crop details