Sri Vinayaka Savayava Krushikara Sangha

District: Tumkur

Taluk: Sira

Hobli: Bukkapatna

Season Crop Vareity Area Yeild
Kharif groundnut Local 16.85 186.75
groundnut Local 4.168 51.58
Maize (Corn) Local 1.42 2.705
Mix Vegetables Local 1.48 9.55
Mix Vegetables Local 4.575 25.25
ragi Local 24.24 144.67
ragi Local 5.51 24.85
Red Gram Local 4.73 3.07
Red Gram Local 2.48 2.14
Back – ICS group and crop details