Subhiksha Savayava Krishikara Sangha

District: Dakshina Kannada

Taluk: Mangaluru

Hobli: Surathkal

Village: Surinje

Season Crop Vareity Area Yeild
Kharif Non-Basmati Paddy Kajejaya 0.00 16.00
Kharif Non-Basmati Paddy Kajejaya 2.02 5.30
Non-Basmati Paddy Kajejaya 8.72 69.14
Non-Basmati Paddy Kajejaya, 0.80 2.00
Perennial Arecanut (Whole) Local 7.80 8.00
Arecanut (Whole) Local 7.80 8.00
Arecanut (Whole) Local 2.08 5.90
Arecanut Mangala 2.30 2.60
Banana-Green Local 0.00 0.16
Banana-Green Kadali 0.00 0.30
Black Pepper Local 0.00 0.01
Black Pepper Local 0.00 0.15
Cocoa fresh Local 0.00 1.50
Cocoa fresh Local 0.00 0.80
Cocoa fresh Local 3.57 4.97
Cocoa fresh Local 0.00 0.50
Cocoa fresh Local 2.94 22.61
Mix Vegetables Local 0.00 0.50
Mix Vegetables Local 0.04 1.00
Back – ICS group and crop details