Vahini Shri Chennabasaveshwara Savayava Krishikara Samithi

District: Shimoga

Taluk: Shikaripura

Hobli: Sunnadakoppa

Village: Holebenavalli

Season Crop Vareity Area Yeild
Kharif Banana Fresh Local 0.00 0.16
Banana Fresh Local 0.00 1.08
Non-Basmati Paddy Local 3.60 1.99
Non-Basmati Paddy Local 24.20 13.28
Perennial Arecanut Whole Local 5.60 2.10
Arecanut Whole Local 1.00 0.40
Rabi Sunflower Local 9.20 2.70
Sunflower Local 7.80 2.84
Back – ICS group and crop details