Vahini Sri Anjuneyaswamy Savayava Krishikara Sangha

District: Shimoga

Taluk: Shikaripura

Hobli: Hosuru

Village: Sanklpura

Season Crop Vareity Area Yeild
Kharif Non-Basmati Paddy Local 17.60 9.20
Non-Basmati Paddy Local 0.80 0.30
Perrinial Arecanut Whole Local 10.60 6.60
Arecanut whole Local 2.40 1.50
Back – ICS group and crop details