Vahini Sri Basaveshwara Savayava Krishikara Sangha

District: Shimoga

Taluk: Shikaripura

Hobli: Anjanapura

Village: Korlahalli

Season Crop Vareity Area Yeild
Kharif Banana Fresh Local 0.00 5.20
Non-Basmati Paddy Local 15.20 8.80
Non-Basmati Paddy Local 3.20 1.91
Perrinial Arecanut (Whole) Local 28.40 20.38
Arecanut (Whole) Local 5.80 5.45
Mango (fresh) Local 1.60 0.80
Mango (fresh) Local 0.80 0.40
Rabi Green Gram Local 8.40 3.90
Back – ICS group and crop details