Vishwakrushi Savayava Krishikara Samiti

District: Hassan

Taluk: Arasikere

Hobli: Banavara

Village: Byragondanahalli

Season Crop Vareity Area Yeild
Kharif Jawar (seed
quality)
jawar 6.23 11.50
Jowar Local 29.24 105.42
Ragi/Finger
Millet grain
Local 2.43 3.10
Rabi Ragi (Finger
Millet- other than
seed)
Local 5.61 15.10
Ragi/Finger
Millet grain
Local 73.51 95.80
Ragi/Finger
Millet grain
Local 1.10 3.20
Back – ICS group and crop details